Fejlesztési módszertanok

Integrált és projektalapú szemlélet a gazdaságfejlesztésben
 
Szakmai munkánk során gyakran találkozunk azzal a kihívással, hogy a helyi és térségi gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósulása nem teljesíti azt a célt és elvárást, hogy a térségi szinten jelentkező összetett feladatokra átfogóan és egységes stratégia mentén szolgáljon megoldással. A számos szereplő mindegyike egyedi célok megvalósításában érdekelt, amelyeket oly módon kell összehangolni, hogy külön-külön megvalósítva is szolgálják a térség érdekeit, elérve a népességmegtartást, a vonzerő növelést, és a tartós bevételek megteremtését.
 
Tapasztalataink azt támasztják alá, hogy a gazdasági szereplők számára a fejlesztési elképzelések megvalósítására számos pénzügyi lehetőség kínálkozik. Felkészült szakemberek bevonását is igényelő feladat viszont a források és a szereplők egymásra találását segítő integrátori és koordinációs szerepkörök pontos és jól lehatárolt megoldása. A forrás felhasználások hatékonyságát növeli, ha olyan egységes rendszer kerül kialakítására és működtetésre, amely megszólítja a szereplőket, és válaszokat ad az egyedi igényekre. Az egyedi igények rendszerszintű kezelésével teljesülnek a megyei és nemzeti tervek is.
 
Magas szintű és széleskörű ismereteink segíthetik az összetett forrásrendszer előnyeinek kihasználását, a kockázatok csökkentését, valamint az integrátori és koordinációs szerepkörből adódó feladatok kiváló minőségű kivitelezését.
 
Gazdaságfejlesztési tevékenységünk sarokkövei:
 • a célok összehangolt kezelése;
 • a települési karakter kialakítása;
 • az térségi szinten jelentkező problémák komplex programokkal történő kezelése;
 • a klaszteresedés elindítása;
 • gazdaságfejlesztési együttműködési megállapodások létrehozása, amely hozzájárul az önkormányzatok és a vállalkozók közötti párbeszéd erősítéséhez is;
 • a meglévő és várható források megtalálása, becsatornázása.
 
A térségi gazdaságfejlesztésben fontosnak tartjuk:
 • az integrált projekt alapú szemlélet megvalósulását;
 • a kapcsolati hálók és a partnerség fejlesztését;
 • a mentorálási és mecénás programok létrehozását;
 • a kommunikációs feladatokat;
 • az információ managemenetet;
 • egyéb, speciális szakértői szolgáltatások nyújtását.
 
Önkormányzati működés támogatása a fejlesztési források megnyílása előtt
 
Az önkormányzatoknak egyre romló finanszírozási helyzettel, politikai-gazdasági mozgásterük folyamatos beszűkülésével kellett szembenézniük. A túlélésért küzdő önkormányzatok általában a forgalomképes vagyon felélésével, különböző futamidejű hitelek felvételével, ill. kötvénykibocsátással próbáltak megoldást találni nehéz helyzetükre. Azonban ezen eszközök sem képesek sem tudtak hosszú távon valós megoldást hozni, ha a működési hiány fedezetéül szolgáltak, és segítségükkel nem sikerült olyan fejlesztéseket, illetve strukturális változásokat véghezvinni, melyek egyensúlyi helyzetet teremtettek a működési kiadások és bevételek között.
 
Tapasztalataink szerint ugyanakkor – miközben újabb és újabb külső erőforrás bevonását igyekeztek elérni – jelentős erőforrástömeg maradt rejtve magán a településen, különösen a különböző szolgáltatási pontok együttműködési lehetőségeinek kihasználatlansága nyomán.
 
Tanácsadói szolgáltatáscsomagunkat úgy alakítottuk ki, hogy a település, ill. az önkormányzat, mint komplex rendszer működését optimalizáljuk, a települési szintű tartalékok feltárásával és költséghatékony megoldások bevezetésével. Települési Értékközpont (TÉR) rendszerünk ugyanakkor nem csak gazdasági nézőpontú, célunk a település értékeinek, hagyományainak megőrzése, a települési szolgáltatások fenntartása, sőt lehetőség szerinti bővítése. Megoldásaink tehát elsősorban nem restriktívek, a helyben rendelkezésre álló erőforrások települési szintű optimális működtetésére törekszünk a szinergia lehetőségek kihasználásával.
 
Szemléletünk egyszerre érvényesíti a gazdasági szereplők szigorú profit érdekeltségét, a Polgármesteri Hivatalok törvényességre, biztonságra törekvését és a lakosságot képviselő testület eredmény-orientáltságát. Így válik képessé arra, hogy akár a költségvetési főösszeg 10 %-ának megfelelő mértékű megtakarítással valós döntési helyzetbe hozza a döntéshozót, ezáltal gazdasági és politikai mozgásteret teremtsen az önkormányzatnak.
 
 
Komplex tanácsadói csomagunk az alábbi egymásra épülő szolgáltatási elemeket foglalja magába:
 • a feladat-ellátási rendszer vizsgálata, szervezeti átvilágítás (polgármesteri hivatalok, önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok – a települési szintű optimalizáció szemléletével);
 • testre szabott integrált településüzemeltetési és -fejlesztési rendszer koncepció kialakítása – megvalósítási modulok meghatározásával;
 • az optimalizált településszolgáltatási rendszer bevezetési programjának kidolgozása – helyi hatásvizsgálatok, költség-haszon elemzések alapján, a helyi érdekeknek megfelelő prioritások mentén;
 • az új értékközpontú közszolgáltatási rendszer modulonkénti (vagy teljes körű) bevezetésének támogatása, felügyelete;
 • a már bevezetett modulok „karbantartása” – menedzsment támogatás folyamatos rendelkezésre állás és konzultációs lehetőség biztosításával.